Beëindigen van de wettelijke samenwoning

De maatregelen kunnen voortaan meer dan één jaar duren
Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van 6 december 2018 uitgesproken over de grondwettelijkheid van artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel bepaalt dat binnen de drie maanden na het beëindigen van de wettelijke samenwoning de familierechter kan gevat worden om dringende en voorlopige maatregelen te treffen wat betreft de gemeenschappelijke kinderen, de afzonderlijke woonst en de verdeling van de financiële lasten. Evenwel wordt de geldigheidsduur van deze maatregelen beperkt tot maximum één jaar, met uitzondering van de maatregelen betreffende de gemeenschappelijke kinderen.

Daar tegenover staat dat maatregelen die getroffen worden door de familierechter bij de ontbinding van het huwelijk en de maatregelen die getroffen worden door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in geschillen die voortvloeien uit de beëindiging van de feitelijke samenwoning, niet beperkt zijn in de tijd.

De verschillende juridische situatie van gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden kan volgens het Grondwettelijk Hof een verschil van behandeling verantwoorden, omdat hun juridische situatie  ook verschillend is wat betreft hun onderlinge verplichtingen en de vermogensrechtelijk gevolgen. Het criterium van de samenlevingsvorm die door het koppel destijds is gekozen, is volgens het Hof echter niet relevant om de duurtijd van de maatregelen bij beëindiging van de wettelijke samenwoning te beperken in de tijd.

Dit zou bovendien onevenredige gevolgen hebben voor de gewezen wettelijk samenwonenden, die na verloop van één jaar zich opnieuw, ditmaal tot de Rechtbank van Eerste Aanleg zouden moeten wenden om verlenging van de maatregelen getroffen door de Familierechtbank te bekomen.

Het belang van een goed advies neemt aldus toe, ook bij het beëindigen van de wettelijke samenwoonst.

Ingrid De Muyt

Vrijblijvend juridisch advies?

In een productief kennismakingsgesprek wordt uw probleem of vraag besproken en juridisch ingekaderd. Met duidelijke informatie omtrent kosten en erelonen.